Informacije javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
Naslov: Rozmanova ulica 25b
Pošta: 6250 Ilirska Bistrica
Telefon: +386 5 7110 260
Faks: +386 5 7110 268
Elektronski naslov: tajnistvo(pri)o-azilb.si*
Odgovorna uradna oseba: Nataša Olenik, ravnateljica
Datum objave kataloga:  22. 2. 2019
Datum zadnje spremembe:  23. 2. 2021
Katalog je dostopen na spletu:  https://o-azilb.si/sola/informacije-javnega-znacaja/
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.

* V elektronske naslove smo zaradi naraščajoče vsiljene pošte (spam) vse znake »@« opremili z nadomestnim zapisom »(pri)« in jih je potrebno pri stikih z nami upoštevati.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko splošno izobraževanje
2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
ORGANIGRAM

Seznam notranjih organizacijskih enot:

– zavod ima naslednje notranje organizacijske enote.

Enota 1: OE Ljudska Univerza
Naziv in naslov:  Rozmanova ulica 25b, 6250 Ilirska Bistrica
Telefon: +386 5 7145 022
Elektronski naslov:  stikssvetom-oskpaz(pri)guest.arnes.si
Vodja notranje organizacijske enote:  Romana Morano
b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe:  Nataša Olenik
Delovno mesto in naziv: Ravnateljica
Elektronski naslov:  Nataša Olenik(pri)guest.arnes.si
Poštni naslov: Rozmanova ulica 25b, 6250 Ilirska Bistrica
Službena telefonska številka: +386 5 7110 270
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja (povezava)
Odlok o ustanovitvi zavoda (povezava)

Splošni akti zavoda:

Akt o sistemizaciji delovnih mest

Poslovnik o delu sveta zavoda

Poslovnik sveta staršev

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o popisu

Pravilnik o ostalih knjigovodskih listin in njihovem gibanju

Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov

Vzgojni načrt

Pravila šolskega reda

Hišni red

Pravila o delovanju šolskega sklada

Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi

Pravila o šolski prehrani

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem na delovnem mestu

Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc

Pravila za vzpostavitev poti za prijavo

Pravilnik o delovnem času

Pravila o evidentiranju delovnega časa_november2023

č) Seznam predlogov predpisov
Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja (povezava)
d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumenti po vsebinskih sklopih

Letni delovni načrt za šolsko leto 2023/24 (povezava)

Razvojni načrt šole za obdobje 2022 do 2026 (povezava)

Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2022/23

Samoevalvacijsko poročilo 2022/2023

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.

e) Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
Postopki, ki jih zavod vodi:
  • Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ali ponovno uporabo
  • Odločanje o subvencioniranju šole v naravi
  • Odločanje o pravicah in dolžnostih učenca
  • Podelitev, dodelitev, mirovanje oziroma prenehanja statusa učenca perspektivnega ali vrhunskega športnika ter perspektivnega mladega umetnika ali vrhunskega mladega umetnika.
  • Izdaja potrdila, da je učenec obiskoval osnovno šolo, ko je spričevalo izgubljeno ali uničeno in ni ohranjen arhiv osnovne šole.
f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
Zavod ne vodi javnih evidenc.
g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja
Zavod ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov.
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja:

Večina informacij je dostopna prek spletne strani: o-azilb.si
Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu zavoda od 7.00 do 14.00.

4. STROŠKOVNIK
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO  INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA
Zavod nima stroškovnika.
6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV
– Urniki oddelkov za tekoče šolsko leto
– Šolski koledar za tekoče šolsko leto
– Letni delovni načrt za tekoče šol. leto

Ravnateljica:  Nataša Olenik

Dostopnost