Na šoli deluje šolska svetovalna služba, ki pomaga otrokom, staršem in pedagoškim delavcem. Pokriva razvojno-preventivna, vzgojna, psihosocialna in druga področja.

Učenci se pri svetovalnih delavkah lahko oglasijo, ko potrebujejo pomoč pri učenju, ko jih pestijo osebne težave ali konflikti z vrstniki in odraslimi v šoli in doma.

Svetovalna služba pomaga tudi pri izbiri ustrezne srednje šole. Starši lahko pridejo na posvetovanje o vzgojnih dilemah in v vseh primerih, ko ne vedo, na koga bi se obrnili.

Svetovalna služba vodi postopke izbire in svetuje učencem pri odločanju o vključitvi v izbirne predmete, koordinira delo z nadarjenimi učenci, z učenci s posebnimi potrebami ter skrbi za postopke znotraj nacionalnega preverjanje znanja.

Svetovalna služba usmerja ali pomaga pri subvencioniranju storitev, ki jih šola organizira (šole v naravi, dnevi dejavnosti).

Šolski svetovalni delavki sta socialna delavka Darinka Dekleva in psihologinja Iris Poklar.

Učencem, ki imajo govorne težave, nudi pomoč logopedinja Maja Gorjanc.

Na šoli imamo specialne pedagoginje Marto Bratović, Martino Jenko Mavrič, Ireno Muha, Darinko Gržina, Karlo Đurković in inkluzivno pedagoginja Majo Vičič Jagodnik, ki nudijo pomoč učencem z učnimi in drugimi težavami, individualno in skupinsko pomoč ali dodatno strokovno pomoč.

Telefon šolske svetovalne službe:

  • Darinka Dekleva (socialna delavka): 05 711 02 63
  • Iris Poklar (psihologinja)

E-naslovi: darinka.dekleva@guest.arnes.si , iris.poklar@o-azilb.si,