EKOŠOLA

EKOŠOLA

Vodja projekta: Violeta Husu

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

 1.  Temeljna načela in cilji, ki jih uresničuje program Ekošola kot način življenja:

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo učenci v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo.
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Za pridobitev oz. ohranitev okoljskega znaka ZELENA ZASTAVA mora vsaka ustanova v šolskem letu 2023/24 izvesti naslednje korake:

 1. EKOODBOR:

Vzpostavitev (na začetku).

Po vzpostavitvi: delovanje in redna srečanja celotnega eko-odbora.

 1. OKOLJSKI PREGLED / OCENA OKOLJSKEGA VPLIVA ŠOLE:

10 področij: ravnanje z odpadki, energija, zdravje in dobro počutje, biotska raznovrstnost, voda, trajnostna mobilnost,  okolica šole,  ohranjanje našega sveta, podnebne spremembe, hrana.

 1. EKO-AKCIJSKI NAČRT:

Jedro dela za šolsko leto, določanje aktivnosti.

Obvezna področja: voda, energija, odpadki , dodatni projekti: najmanj 3 (razpisani ali po izbiri).

Izbrali smo osem projektov iz petih sklopov:

 • Sklop RAVNANJE Z ODPADKI:

projekta Odpadkom dajemo novo življenje

 • Sklop HRANA:

projekti Mlekastično! Ohranimo domače in Altermed (Celjski sejem, marec 2024), Hrana ni za tjavendan

 • Sklop BIOTSKA PESTROST:

projekt Leaf – Znanje o gozdovih

 • Sklop OHRANJANJE NAŠEGA PLANETA:

projekta Ekokviz za OŠ in Ekobranje za ekoživljenje

 • Sklop TRAJNOSTNA MOBILNOST:

projekt Misija ZELENI KORAKI

 1. NADZOR IN OCENJEVANJE:

Spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev, obisk regijskega koordinatorja.

 1. KURIKULUM –  DELO PO UČNEM NAČRTU:

Vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt.

 1. OBVEŠČANJE, OZAVEŠČANJE IN VKLJUČEVANJE:

V šoli, ustanovi, v lokalni oziroma širši skupnosti.

 1. EKO-LISTINA:

Izjava o eko-poslanstvu, obliko eko-listine izbere ustanova sama.

Z opravljenimi 7 koraki postane ustanova ekošola in pridobi zeleno zastavo.

Na nivoju celotne šole bomo organizirali dve zbiralni akciji starega papirja (predvidoma oktober in maj), skozi celo šolsko leto bomo zbirali odpadne baterije, kartuše in tonerje. Pokrovčke plastenk zbiramo le še tiste, ki niso še fizično pritrjeni na plastenko oz. tetrapak, nato bomo z zbiranjem zaključili.

Šola bo izvedla tudi naslednje izbirne aktivnosti: Tradicionalni slovenski zajtrk, Shema šolskega sadja, izvajanje pohodov in planinskih izletov v naravo, vključevanje učencev v urejanje šolske okolice, spodbujanje in ozaveščanje učencev na področju trajnostne mobilnosti.

Nazaj na Projekti.

Dostopnost