NABOR IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025 ZA 7. RAZRED

ASTRONOMIJA: SONCE LUNA IN ZEMLJA
FILMSKA VZGOJA
IZBRANI ŠPORT: NOGOMET
LIKOVNO
SNOVANJE 1
OBDELAVA GRADIV:
LES
PLESNE DEJAVNOSTI: Starinski in družabni plesi
RAČUNALNIŠTVO: MULTIMEDIJA
SLOVENŠČINA: GLEDALIŠKI KLUB
SLOVENŠČINA: LITERARNI KLUB
SODOBNA PRIPRAVA HRANE
TURISTIČNA VZGOJA
VERSTVA IN ETIKA 1
VZGOJA ZA MEDIJE: RADIO
NEMŠČINA 1
ŠPANŠČINA 1
FILOZOFIJA ZA OTROKE: Jaz in drugi
NAZIV PREDMETA OPIS PREDMETA
ASTRONOMIJA: SONCE LUNA IN ZEMLJA Je enoletni izbirni predmet. 
 
Obseg: 32 ur 
Nosilec: Erik Hrvatin 
 
Razdeljen je na 3 NEODVISNE sklope po 1 šolsko uro tedensko oziroma več ur skupaj na terenu. 
 
1. sklop: SONCE, LUNA IN ZEMLJA 
2. sklop: DALJNOGLEDI IN PLANETI 
3. sklop: ZVEZDE IN VESOLJE 
 
Če bi rad(a) našel(a) odgovore na nekaj naslednjih vprašanj
 
– Kakšne so značilnosti našega Osončja in galaksij 
– Ali rad občuduješ Sončev zahod 
– Katera zvezda sveti najmočneje 
– Kako uporabljati zvezdno karto 
– Opazovanje lune, planetov in galaksij s pomočjo teleskopa 
 
ali postavil(a) druga vprašanja se nam pridruži pri predmetu ASTRONOMIJA.  
FILMSKA VZGOJA Je enoletni izbirni predmet. 
 
Obseg: 32 ur
 Nosilec: Gabriela B. Blokar 
 
V ospredju filmske vzgoje je obravnavanje filma kot umetnosti, množičnega medija in tehničnega proizvoda. Predmet izpostavlja doživetje filma, spoznavanje osnov filmske umetnosti in filmsko ustvarjalnost. Film omogoča razmislek o življenjskih temah, posameznikovih in družbenih vrednotah ter spodbuja mlade, da si ustvarijo svoj pogled na svet. Predmet ponuja tudi spoznavanje osnovnih žanrov in zgodovinskih premikov, obenem pa film opredeljuje glede na širše družbene, kulturne, tehnične in ekonomske razmere. 
 
Temeljni namen predmeta je, da se učenci seznanijo z osnovami filmske umetnosti, zvrstno, žanrsko in tehnološko, ter da se preskusijo v dveh vlogah:  
– v vlogi aktivnega filmskega gledalca, kar vključuje ogled filma, ki mu sledi razprava 
– in v vlogi filmskega ustvarjalca, ko učenci v okviru filmske delavnice ustvarjajo svoje miniaturne filme.
IZBRANI ŠPORT: NOGOMET Je enoletni izbirni predmet.  
 
obseg: 35 ur 
Nosilec: Rihard Udovič 
 
SPLOŠNI CILJI 
– Skrb za skladen telesni razvoj ter navajanje na zdravo življenje. 
– Usvajanje in spopolnjevanje športnih znanj. 
– Krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase. 
– Oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev. 
– Razumevanje pozitivnih učinkov redne športne dejavnosti in pridobivanje trajnih športnih navad. 
– Pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika. 
 
OPERATIVNI CILJI  
Skrb za telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti: 
– z izbranim športom razvijati nekatere gibalne in funkcionalne sposobnosti 
– opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja. 
Spopolnjevanje različnih športnih znanj: 
– nadgraditi tehnična in taktična znanja v izbrani športni panogi. 
Seznanjanje s teoretičnimi vsebinami: 
– spoznati pomen redne športne vadbe izbranega športa 
– poznati pravila izbranega športa 
– razumeti vpliv izbranega športa na organizem 
– povezovati različna znanja drugih predmetov (fizika, biologija, etika in družba…) z izbranim športom. 
Prijetno doživljanje športa, oblikovanje in razvoj stališč, navad ter načinov ravnanja: 
– spodbujati medsebojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost v
– izbranem športu 
– spoštovati pravila športnega obnašanja 
– doživljati vpliv športne vadbe v izbranem športu na dobro počutje.
LIKOVNO SNOVANJE 1 Je enoletni izbirni predmet vezan na razred. Učenci v osmem razredu lahko izberejo Likovno snovanje II in v devetem Likovno snovanje III. 
 
Obseg: 35 oziroma 32 ur (lahko po 1 uro tedensko ali blok uri na 14 dni ter izvajanje v občasnih več ur trajajočih delavnicah) 
Nosilec: Tatjana Vičič 
 
Cilji: 
– razvijajo zmožnosti opazovanja, predstavljivosti likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije, 
– razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti (učenje kaligrafske pisave, modno oblikovanje …), 
– bogatijo in ohranjajo zmožnosti za likovno izražanje, 
– ob rokovanju z različnimi materiali in orodji razvijajo likvnoizrazne zmožnosti in ustvarjalnost, zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah, 
– razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del, del vrstnikov ter stvaritev umetnikov. 
 
Pri izbirnem programu likovno snovanje učenci dopolnjujejo spoznanja iz osnovnega programa in razvijajo ročne spretnosti. Učencem v skladu z njihovimi lastnimi interesi in zanimanji učitelj nudi možnost razširiti likovna spoznanja o drugačnih načinih likovnega izražanja, o povezovanju likovnega izražanja s problemi sodobne družbe, o sodobnih principih in pristopih k likovnemu izražanju.
NEMŠČINA 1 Je triletni izbirni predmet. 
 
Obseg: 70 ur (2 uri tedensko) 
Nosilec: Sonja Ličan 
 
Cilji:  
Z učenjem tujega jezika si učenci ne pridobivajo le vedenja o tujih deželah in ljudeh, ampak preko primerjave svoje in druge kulture razvijajo občutljivost in razumevanje za drugačnost. 

Sodoben pouk nemščine je v osnovni šoli usmerjen k učencu, njegovemu jezikovnemu razvoju in postopni samostojnosti, k usvajanju zavestno pridobljenih vzorcev ravnanja in odločanja v ustreznih okoliščinah (igra vlog, simulacije, projektno delo…) 

Učenci spoznavajo sistem nemščine na glasoslovni, oblikoslovni, skladenjski, besedotvorni in besediloslovni ravni. 

Postopno razvijajo in poglabljajo jezikovno znanje in jezikovne sposobnosti (slušno in bralno razumevanje, ustno in pisno sporočanje), postopoma se seznanjajo z jezikovnimi normami v učnih vsebinah, ki ustrezajo mladostniku in njegovim interesom.
 
Samostojno kreativno učenje omogočajo drugačni učni postopki in tehnike, ki navajajo učenca na samostojno delo z učbeniki, delovnimi zvezki, nosilci zvoka, priročniki in slovarji. 

Razvijajo individualne sposobnosti, ki omogočajo sproščanje domišljije in vodijo v ustvarjalnost ter postopno jezikovno sposobnost.
 
Širijo svojo komunikacijsko sposobnost in si ob različnih učnih metodah pridobijo samozavest, ki je potrebna za samostojno izražanje mnenj.
OBDELAVA GRADIV: LES Je enoletni izbirni predmet.
 
Obseg: 32 ur
Nosilec: Doris Brne Vodopivec
 
Učencem omogoča poglobitev nekaterih temeljnih znanj s področja tehnike in tehnologije, ki jih povezuje z drugimi naravoslovnimi področji, z likovno ter okoljsko vzgojo. Pri oblikovanju materialov otroci ne razvijajo samo ročnih spretnosti in kreativnosti, temveč je to kompleksen razvoj psihomotoričnih in čutno zaznavnih sposobnosti. 

Cilji: 
– načrtujejo predmete iz lesnih gradiv tako, da so le ti uporabni in bogatijo učenčevo okolje, 
– izdelajo in uporabijo tehnološko dokumentacijo, 
– ugotavljajo osnovne tehnološke lastnosti gradiv, 
– spoznavajo nevarnosti pri delu in upoštevajo predpise za varno delo in zaščitna sredstva, 
– izvajajo osnovne delovne operacije z ročnimi orodji in stroji ter spoznavajo organizacijo delovnega mesta, 
– odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, pridobivajo si delovne
– navade in izkušnje za vsakdanje življenje,  
se navajajo na delo v skupini in vrednotijo svoje delo.

Povezava do primerov izdelkov, ki so bili narejeni v okviru pouka.
PLESNE DEJAVNOSTI: STARINSKI IN DRUŽABNI PLESI Je enoletni izbirni predmet. 
 
Obseg: 32 ur 
Nosilec: Barbara Jenko CILJI:
učenje lažjih starinskih plesov (nekateri dvorni in ljudski plesi)
učenje lažjih standardnih in latinsko ameriških plesov (polka, angleški in dunajski valček, foxtrot, cha-cha, blues)

priprava šolskega nastopa

RAČUNALNIŠTVO: MULTIMEDIJA Je enoletni izbirni predmet, v osmem razredu mogoče izbrati Multimedijo, v devetem razredu pa Računalniška omrežja. 
 
Obseg: 32 ur 
Nosilec: Karin Zadnik
 
Učenci pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika. Znanje je koristno pri nadaljnjem izobraževanju, saj se učenci naučijo izdelati seminarsko nalogo z osnovnim oblikovanjem besedila, slik in tabel ter izdelavo avtomatskega kazala. 
 
Cilji:
1. Osnove informatike in računalništva  
– predstavitev informacije  
– razlikovanje programske in strojne opreme  
2. Obdelava podatkov in komuniciranje z uporabo informacijske tehnologije  
– napisati besedilo in izdelati ter vstaviti sliko  
– shraniti izdelek, ga natisniti in poslati na drug računalnik ali poslati po elektronski pošti
SLOVENŠČINA: GLEDALIŠKI KLUB Je enoletni izbirni predmet, ki je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda. 
 
Obseg: 32 ur (1/teden) 
Mentorica: Tanja Hozner Volk 
 
Gledališki klub je enoletni izbirni predmet, ki nadgrajuje pouk slovenščine in se močno povezuje z drugimi predmeti, predvsem z likovno ter glasbeno vzgojo. Predmet izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti in jih dopolnjuje z novimi vsebinami in besedili. Njegova vsebina so predvsem dramska besedila ter elementi in celota gledališke predstave. 

Učenci razčlenjujejo dramska besedila in spoznavajo njihovo notranjo in zunanjo zgradbo. Literarna besedila pretvarjajo v predloge za predstavo, spoznavajo vloge igralcev, režiserja, dramaturga, scenografa in kostumografa. Ogledajo si gledališko predstavo, se o njej pogovarjajo in jo vrednotijo, seznanijo se tudi s pravili obnašanja na kulturnih prireditvah. Učenci vadijo tehniko igranja, pantomimo, sproščeno govorno nastopanje, izdelujejo kostumografske skice, načrt scenografije, vstavljajo glasbene učinke … 
 
Splošni cilji 
Učenci: 
– pridobivajo bralno in gledališko kulturo, tj. naklonjenost do branja dramskih besedil ter gledaliških dejavnosti; 
– razvijajo zanimanje za predstave, ki jih vrednotijo; 
– pišejo in se pogovarjajo o besedilih ter predstavah; 
– samostojno ustvarjajo besedila in manjše predstave, nastopajo na odru ter se učijo delati v skupini. 
Funkcionalni cilji 
Učenci:  
– berejo besedila slovenske in tuje mladinske in nemladinske dramatike; 
– pretvarjajo literarna besedila v predlogo za predstavo; 
– sproščeno improvizirajo besedilo; 
– spoznavajo glavne prvine gledališkega dogodka; 
– razvijajo zmožnosti izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom v odrskem prostoru; 
– pripravljajo šolsko gledališko uprizoritev. 
Izobraževalni cilji 
Učenci: 
– spoznavajo prvine gledališke umetnosti; 
– pridobivajo temeljne gledališko-teoretične pojme, poglabljajo in usvajajo literarnovedno znanje, povezano z dramatiko.
SLOVENŠČINA: LITERARNI KLUB Je enoletni izbirni predmet.

Obseg: 35 ur 
Nosilka: Andreja Žužek
 
Predmet zajema bralni klub – branje in pogovor o knjigah/morebitnih filmskih realizacijah, in ustvarjanje leposlovnih besedil – kreativno pisanje
 
Skozi kreativno pisanje oz. (po)ustvarjanje se učencem povečuje občutljivost za literarno besedilo, hkrati pa ponuja možnosti za šolsko literarno ustvarjalnost. 
 
Najboljša besedila učenci objavljajo v mladinskem tisku, otrokom namenjenih rubrikah v časopisih, v radijskih oddajah ter v šolskem glasilu Satje
 
Literarni klub se (torej) povezuje tudi z drugimi predmeti in področji, predvsem z vzgojo za medije – tisk, pa tudi z gledališkim klubom, s tujimi jeziki, z likovno in glasbeno vzgojo itd. 
 
Učenci spoznavajo slovensko in svetovno književnost, razmišljujoče sprejemajo umetnostna besedila, spoznavajo (ne)kakovost, se ustvarjalno odzivajo na prebrano, ustvarjajo doživljajska in domišljijska besedila (pesnjenje, pisanje različnih literarnih zvrsti in vrst), si s tem razvijajo domišljijo, pridobivajo estetske izkušnje in se tako senzibilizirajo za branje besednih umetnin.
SODOBNA PRIPRAVA HRANE Je enoletni izbirni predmet. 
 
Obseg: 35 ur 
Nosilec: Vera Frank 
 
Pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane se bodo učenci: 
– učili o pomembnosti varne, varovalne in zdrave prehrane ter načina priprave hrane.  
– naučili odločati o lastni prehrani v smislu zagotavljanja zdravja. 
– spoznali bodo hranilne snovi, opredeljevali in vrednotili kakovost živil in jedi z vidika potrošniških ocenjevanj (ugotavljali bodo predvsem njihove senzorične lastnosti). 
– pripravljali bodo hrano z uporabo različnih postopkov in ovrednotili postopke priprave hrane glede na spremembe, ki lahko povzročijo, da hrana ne ustreza kriterijem zdrave hrane.  
– predstavili bodo kakovost prehrane, načine prehranjevanja, pa tudi načine priprave in uživanja hrane ter ugotavljali posledice slabih prehranskih navad in razvijali odgovornost do zdravja.  
 
Pri pouku bo veliko praktičnega dela, zato bo pouk dinamičen, zanimiv, predvsem pa bo učencem nudil praktična znanja s področja kulinarike. Pouk poteka v obliki praktičnih vaj priprave hrane, zato sta kombinirani po dve šolski uri na vsakih štirinajst dni.
ŠPANŠČINA I Je triletni izbirni predmet. 
 
Obseg: 70 ur (2 uri tedensko) 
Nosilec: Tanja Jenko Bratovič 

Zanimanje za španski jezik se je v zadnjih letih povečalo tudi pri nas. Seveda gre za jezik, ki je poleg angleščine, ruščine in kitajščine med tistimi jeziki, ki ga govori največji del človeštva. Po številu naravnih govorcev, le-teh je približno 400 milijonov, se španščina uvršča na tretje mesto (za kitajščino in angleščino), glede na mednarodno razširjenost pa na drugo mesto.  

Špansko govoreča področja so:  
– v Evropi: Španija, Andora 
– v Južni in Srednji Ameriki: Argentina, Bolivija, Čile, Kolumbija,
– Kostarika, Kuba, Ekvador, El Salvador, Gvatemala, Honduras, Mehika,
– Nikaragva, Panama, Paragvaj, Peru, Portoriko, Urugvaj, Dominikanska republika, El Salvador, Venezuela 
– v Združenih Državah Amerike: Arizona, Florida, Kalifornija, Kolorado, Nova Mehika  
– v Afriki: Ekvatorialna Gvineja, Zahodna Sahara 
– v Aziji: Filipini   
 
Cilj pouka španskega jezika je nuditi osnovnošolcu pravilen pogled na svet španskih govorcev, povezovati slovensko in špansko govorečo kulturo v vseh njenih razsežnostih.  

Poleg splošnih tematskih sklopov (družina, dom, šport, zdravje, počitnice, prosti čas, nakupovanje, hrana in pijača …) učenci spoznavajo svet in kulturo, med katere sodijo glasba, folklora, kultura bivanja, običaji, navade… špansko govorečih ljudi. 
 
V španščini bomo prepevali s Shakiro, Don Omarjem, Enrique Iglesiasom, Jennifer López, Ricky Martinom, Juanesom, Glorio Estefan in drugimi popularnimi glasbeniki, ki pojejo v španščini. 
Tekmovali bomo v bralni znački, na tekmovanju iz španščine za osnovnošolce… 
 
S poukom španskega jezika se učenci usposabljajo za ustrezno in učinkovito govorno in pisno sporazumevanje, za izražanje spoznanj o sebi in svetu, za širjenje njihovih sporazumevalnih zmožnosti in za spoznavanje tuje kulture in načina življenja. 
 
Španščina je torej zelo pomembna, saj je jezik z bogato zgodovinsko in kulturno tradicijo, ki je v veliko pogledih dal svoj pečat razvoju človeštva.                 

¡Bienvenidos (Dobrodošli.)

TURISTIČNA VZGOJA Je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov. 
 
Obseg: 35 ur 
Nosilec: Benjamina Frank 
 
Cilji:  
Učenci: 
– na primeru domačega kraja spoznavajo turizem kot spreminjajoč se razvojni pojav, družbeno gibanje in gospodarsko dejavnost, pomembno za razvoj Slovenije,  
– seznanijo se z osnovami za razvoj turizma v domačem kraju (pokrajini) in v Sloveniji, 
– spoznavajo in vrednotijo naravne, družbene, gospodarske in politične osnove za razvoj turizma, zlasti naravno in kulturno dediščino v domačem okolju, in v Sloveniji in ob tem pridobivajo nacionalno samozavest in ponos,  
– odkrivajo in vrednotijo tiste sestavine življenja v domačem kraju in regiji, ki bi lahko obogatile obiskovalce in tudi njih same, 
– se vključujejo v turistično življenje domačega kraja in pri tem spoznavajo ljudi in ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom in živijo od njega, 
– spoznavajo turistične poklice in možnosti zaposlovanja v turističnih dejavnostih ter razvijajo sposobnosti za opravljanje najrazličnejših del v turizmu, 
– spoznavajo načine pridobivanja in posredovanja informacij v turizmu in o turizmu, 
– spoznavajo turistično društveno dejavnost in se pripravljajo za sodelovanje v turističnem društvu, 
– razvijajo sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja. 
 
Učencem naj bi vzbudil zanimanje za turizem kot močno področje njihovega prihodnjega poklicnega ali ljubiteljskega dela ter jih motiviral za pridobivanje znanja o turizmu kot družbenem gibanju in perspektivni gospodarski dejavnosti v domačem kraju, širši okolici in državi ter za spoznavanje, ohranjanje in premišljeno izkoriščanje naše naravne in kulturne dediščine. 
  
Ker turizem ni enovita stroka, ampak družbeno gibanje, zanimivo za več strok, so v zasnovi predmeta združeni geografski, etnološki, zgodovinski, družbeni in ekonomski vidiki turizma. Predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobivajo pri drugih predmetih in dejavnostih, zlasti pri geografiji, zgodovini, slovenščini in tujem jeziku, pa tudi pri gospodinjstvu, likovni in glasbeni vzgoji, naravoslovju in tehniki ter pri interesnih dejavnostih.
VERSTVA IN ETIKA I Učni načrt in njegovo izvajanje omogoča učencem, da smiselno izberejo predmet tudi le za leto ali dve, čeprav je njegov namen celoviteje uresničen le v triletnem obsegu. 
 
Obseg: 35 ur 
Nosilec: Tanja Jenko Bratovič 
 
S pogovori bomo spoznavali krščanstvo in druge religije ter skušali razumeti, kako so in še vedno vplivajo na današnje kulturne in moralne vrednote, ki pomembno vplivajo na naš pogled na svet v katerem živimo. Sočasno vplivajo na način, kako probleme, na katere naletimo, tudi rešujemo. Verjamem, da jih bomo s pridobljenim znanjem lažje reševali. 
 
Cilji
– razvijanje sposobnosti razumeti druge ljudi, z njimi – sodelovati,  biti solidaren in sporazumno reševati konflikte; 
– oblikovanje zavesti o samemu sebi; 
– spoznavanje različnih religioznih in nereligioznih pojmovanj sveta in življenja; 
– spoznavanje vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij; 
– usposabljanje za kritičnost do negativnih pojavov v zvezi z religijo; 
– priprava učencev na kritičen in konstruktiven vstop v moderno družbo. 

Vsebine 7. razred: 
– verstva sveta – svetovi verstev;
– budizem;
– judovstvo;
– reševanje nasprotij, dogovarjanje in/ali nasilje; 
– krščanstvo;
– vzori in vzorniki;
– tradicionalne religije;
– človek in narava;
– islam;
– enakost in različnost;
– nova religiozna gibanja; 
– azijska verstva.
VZGOJA ZA MEDIJE: RADIO Je enoletni predmet. 
 
Obseg: 32 ur 
Nosilec: Anja Hofman 
 
Izbirni predmet vzgoja za medije je sestavni del devetletnega osnovnošolskega družboslovnega izobraževanja v 7., 8. in 9. razredu. Pri predmetu Radio se poudarijo radijske medijske vsebine in oblikujejo lastne radijske oddaje. Učenci spoznavajo različna dela, ki so potrebna za delovanje radijske postaje s poudarkom na delu novinarja ter razlike med radijskimi postajami. Učenci spoznajo tudi razlike med medijskimi občinstvi. 
 
Vzgoja za medije bo omogočila učencem dostop do medijev, kritično ocenjevati in izdelovati različne komunikacijske oblike ter se zavedati pomena informacij.
FILOZOFIJA ZA OTROKE: Jaz in drugi Je enoletni predmet. 
 
Obseg: 35 ur 
Nosilec: Anja Zalar 
 
Izbirni predmet filozofija za otroke je sestavljen iz treh predmetov: KRITIČNO MIŠLJENJE, ETIČNA RAZISKOVANJA ter JAZ IN DRUGI.
Ena ura tedensko (35 ur na leto, za učence 9. razreda 32 ur)

Predmeti so namenjeni učencem, ki jih zanima spoznavanje samega sebe in sveta, v katerem živijo. Obiskujejo ga lahko vsi učenci, ki so radovedni, ustvarjalni, komunikativni in radi razmišljajo.

KRITIČNO MIŠLJENJE (izbirni predmet v 7. razredu) Delo temelji na debati, pogovoru, igri vlog in podobno. Teme, o katerih bo tekla beseda, so čustva, predsodki, domišljija, samospoštovanje, razumevanje drugačnosti, pomen resnice, spoznavanje sebe in odnos z drugimi.

ETIČNA RAZISKOVANJA (izbirni predmet v 8. razredu): Učenci se bodo pogovarjali o tem, kaj je prav in kaj narobe. Spregovorili bodo o poštenosti, prijateljstvu, razlikah med svobodo in pravico, o različnih vrednotah in mnenjih. Vse pa bodo skušali spoznavati ob primerih iz vsakdanjega življenja.

JAZ IN DRUGI (izbirni predmet v 9. razredu): Učenci bodo v okviru predmeta spoznali, kaj je družba, spoznali razliko med družbenim in naravnim, raziskovali namen zakonov, spoznali razliko med maščevanjem in kaznijo, odnos med pravičnostjo in svobodo. Znanje o družbi, ki ga bodo učenci tako usvojili, ne bo učenje vnaprej podane snovi, temveč bo rezultat njihovega lastnega raziskovanja.

Dostopnost