Izbirni predmeti so predmeti, prilagojeni individualnim razlikam in interesom učencev. Učenci imajo priložnost, da pri posameznih predmetih razvijajo svoja močna področja in sposobnosti.

Izbirni predmeti so učencem na voljo v tretjem izobraževalnem obdobju (7., 8. in 9. razred).

Šola mora učencem ponuditi vsaj tri izbirne predmete iz družboslovno-humanističnega sklopa in vsaj tre iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

IZBOR IZBIRNIH PREDMETOV

Učenci si lahko izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko ali pa tri ure pouka, če s tem soglašajo starši.

Učenci se pri izbiri odločajo med možnostma:

  • učenec lahko izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri tedensko (tuji jezik).
  • učenec lahko izbere tri enourne predmete ali 2 predmeta, pri čemer je en izmed predmetov enourni in drugi predmet dvourni. Ta možnost je na voljo le, če s tem soglašajo tudi učenčevi starši.

OPROSTITEV SODELOVANJA PRI IZBIRNIH PREDMETIH

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

OBISKOVANJE IN OCENJEVANJE IZBIRNIH PREDMETOV

Obiskovanje izbirnih predmetov je obvezno. Pri predmetih se učence ocenjuje z ocenami od 1 do 5.

V primeru, da učenec obiskuje dva ali tri izbirne predmete, se znanje ocenjuje pri vseh predmetih. Vse ocene so vpisane tudi v spričevalo in upoštevane za napredovanje v naslednji razred.

ZAMENJAVA IZBIRNEGA PREDMETA

Učenci lahko v mesecu septembru izbirni predmet še zamenjajo, vendar le pod pogojem,

  • da je pri predmetu, h kateremu želijo pristopiti še prostor
  • da urnik sovpada z učenčevim urnikom
  • da prestop k drugemu predmetu ne pomeni ukinitve starega izbirnega predmeta

Prošnjo za prestop k drugemu izbirnemu predmet starši pošljejo po elektronski pošti pomočnici ravnateljice (natasa.olenik(pri)o-azilb.si).

OPISI IZBIRNIH PREDMETOV