Izbirni predmeti

Izbirni predmeti so predmeti, prilagojeni individualnim razlikam in interesom učencev. Učenci imajo priložnost, da pri posameznih predmetih razvijajo svoja močna področja in sposobnosti.

Izbirni predmeti so učencem na voljo v tretjem izobraževalnem obdobju (7., 8. in 9. razred).

Šola mora učencem ponuditi vsaj tri izbirne predmete iz družboslovno-humanističnega sklopa in vsaj tre iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

IZBOR IZBIRNIH PREDMETOV

Učenci si lahko izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko ali pa tri ure pouka, če s tem soglašajo starši.

Učenci se pri izbiri odločajo med možnostma:

  • učenec lahko izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri tedensko (tuji jezik).
  • učenec lahko izbere tri enourne predmete ali 2 predmeta, pri čemer je en izmed predmetov enourni in drugi predmet dvourni. Ta možnost je na voljo le, če s tem soglašajo tudi učenčevi starši.

OPROSTITEV SODELOVANJA PRI IZBIRNIH PREDMETIH

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

OBISKOVANJE IN OCENJEVANJE IZBIRNIH PREDMETOV

Obiskovanje izbirnih predmetov je obvezno. Pri predmetih se učence ocenjuje z ocenami od 1 do 5.

V primeru, da učenec obiskuje dva ali tri izbirne predmete, se znanje ocenjuje pri vseh predmetih. Vse ocene so vpisane tudi v spričevalo in upoštevane za napredovanje v naslednji razred.

ZAMENJAVA IZBIRNEGA PREDMETA

Učenci lahko v mesecu septembru izbirni predmet še zamenjajo, vendar le pod pogojem,

  • da je pri predmetu, h kateremu želijo pristopiti še prostor
  • da urnik sovpada z učenčevim urnikom
  • da prestop k drugemu predmetu ne pomeni ukinitve starega izbirnega predmeta

Prošnjo za prestop k drugemu izbirnemu predmet starši pošljejo po elektronski pošti pomočnici ravnateljice (natasa.olenik(pri)o-azilb.si).

OPISI IZBIRNIH PREDMETOV

Dostopnost