V letošnjem šolskem letu se je šola vključila v dvoletni projekt Ministrstva RS za infrastrukturo »Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah«, ki poteka med 12.12 2018 in  31. 7. 2021.

Glavni namen je  spreminjanje potovalnih navad, posledično zmanjševanje motoriziranega prometa v okolici vrtcev in osnovnih šol, in načrtovanja ustrezne infrastrukture za varno pot v šolo, zmanjšanje okoljskih obremenitev, spodbujanje gibanja otrok in s tem krepitev njihovega zdravja.

Poleg naročnika projekta so vključene še naslednje organizacije:

  • Razvojna agencija Sinergija,
  • CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp,
  • FOCUS, društvo za sonaraven razvoj,
  • Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
  • IPOP, Inštitut za politike prostora.

Cilj projekta je povečanje prihodov otrok v vrtec ali šolo na trajnosten način za 7 % glede na izhodiščno vrednost, ki bo ugotovljena z začetno anketo (med vključenimi vrtci oz. šolami).

Aktivnosti, ki so načrtovane za osnovne šole skozi celo šolsko leto so: »Gremo peš! S kokoško Rozi!«, Pešbus (v mesecu aprilu), analiza potovalnih navad, izobraževanje učencev v smeri trajnostnega razvoja, evalvacija učinkov izvedenih aktivnosti, priprava predlogov/ idej za varen prihod otrok, vrednotenje zakonodajnega okvira, ki določa fizično dostopnost do šol in vrtcev ter podal predloge za morebitne spremembe, dopolnitve in izboljšave (56. člen Zakona o osnovni šoli).

Nazaj na projekti.